Alleen in Scheveningen, Kijkduin en Duindorp nog grote populatie huismussen

DEN HAAG- Het aantal huismussen in Den Haag is de afgelopen decennia sterk afgenomen. Alleen in Scheveningen, Kijkduin en Duindorp leven nog grote populaties huismussen. Dit blijkt uit onderzoek van de Groene Ruimte, gemeente Den Haag, de Haagse Vogelbescherming en Duurzaam Den Haag naar het aantal huismusnesten in de stad. De huismus en zijn habitat-elementen, zoals nesten en schuilplaatsen, zijn beschermd via de Flora-en faunawet. Waarom het aantal populaties huismussen in Den Haag de afgelopen decennia is gedaald is niet duidelijk. 

 

Om de bestaande, lokale populaties in stand te houden is het van belang uit te zoeken wat de actuele staat van de habitat-elementen ter plekke zijn en welke factor of factoren beperkend zijn en dus versterking nodig hebben. Een 'Masterplan Haagse Huismus' moet gemeente brede bewustwording onder inwoners creëren. Daarnaast is het van belang om ook inzicht te hebben in de aanwezigheid van huismussen in het nog niet onderzochte deel van Den Haag.

In opdracht van de gemeente Den Haag zijn in 2015 in grote delen van de stad het aantal huismusnesten geïnventariseerd. Conclusie: de verspreiding van de huismus over de stad is zeer onregelmatig. Met name in Scheveningen en Kijkduin zijn enkele grote kolonies huismussen vastgesteld. Uit eerder onderzoek was al vastgesteld dat in Duindorp nog een grote populatie aanwezig is. In de rest van de onderzochte delen van Den Haag zijn slechts enkele kleine kolonies aangetroffen. 

De huismus is beschermd via de Flora- en faunawet. Belangrijke habitat-elementen als nesten, schuilplaatsen en gezamenlijke slaapplaatsen (roesten) zijn daarmee het jaar rond beschermd en mogen niet zomaar worden verwijderd.

De huismus is een van de meest aansprekende diersoorten in de stad: het is een zeer herkenbare vogel en het hele jaar door aanwezig. Maar de laatste decennia is de populatie huismussen in stedelijk gebied achteruitgegaan. Als mogelijke oorzaken voor de achteruitgang worden vermindering van het voedselaanbod en het te kort aan nestgelegenheid genoemd. In Den Haag lijkt er niet één duidelijke oorzaak te zijn, maar lijkt per gebied een zeer specifieke lokale combinatie van factoren bepalend te zijn. Dat betekent dat er dan ook zeer specifiek per locatie naar knelpunten en oplossingen moet worden gezocht. 

Het rapport Inventarisatie Huismus

Opdrachtgever: gemeente Den Haag.  

Onderzoek, analyse en samenstelling: Groene Ruimte

Advies: Haagse Vogelbescherming

Projectleiding: Duurzaam Den Haag 

-------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Voor meer informatie: communicatie Duurzaam Den Haag, Anouk Dehue, anouk@duurzaamdenhaag.nl, 0623116744 

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten