Alleen in Scheveningen, Kijkduin en Duindorp nog grote populatie huismussen

DEN HAAG- Het aantal huismussen in Den Haag is de afgelopen decennia sterk afgenomen. Alleen in Scheveningen, Kijkduin en Duindorp leven nog grote populaties huismussen. Dit blijkt uit onderzoek van de Groene Ruimte, gemeente Den Haag, de Haagse Vogelbescherming en Duurzaam Den Haag naar het aantal huismusnesten in de stad. De huismus en zijn habitat-elementen, zoals nesten en schuilplaatsen, zijn beschermd via de Flora-en faunawet. Waarom het aantal populaties huismussen in Den Haag de afgelopen decennia is gedaald is niet duidelijk. 

 

Om de bestaande, lokale populaties in stand te houden is het van belang uit te zoeken wat de actuele staat van de habitat-elementen ter plekke zijn en welke factor of factoren beperkend zijn en dus versterking nodig hebben. Een 'Masterplan Haagse Huismus' moet gemeente brede bewustwording onder inwoners creëren. Daarnaast is het van belang om ook inzicht te hebben in de aanwezigheid van huismussen in het nog niet onderzochte deel van Den Haag.

In opdracht van de gemeente Den Haag zijn in 2015 in grote delen van de stad het aantal huismusnesten geïnventariseerd. Conclusie: de verspreiding van de huismus over de stad is zeer onregelmatig. Met name in Scheveningen en Kijkduin zijn enkele grote kolonies huismussen vastgesteld. Uit eerder onderzoek was al vastgesteld dat in Duindorp nog een grote populatie aanwezig is. In de rest van de onderzochte delen van Den Haag zijn slechts enkele kleine kolonies aangetroffen. 

De huismus is beschermd via de Flora- en faunawet. Belangrijke habitat-elementen als nesten, schuilplaatsen en gezamenlijke slaapplaatsen (roesten) zijn daarmee het jaar rond beschermd en mogen niet zomaar worden verwijderd.

De huismus is een van de meest aansprekende diersoorten in de stad: het is een zeer herkenbare vogel en het hele jaar door aanwezig. Maar de laatste decennia is de populatie huismussen in stedelijk gebied achteruitgegaan. Als mogelijke oorzaken voor de achteruitgang worden vermindering van het voedselaanbod en het te kort aan nestgelegenheid genoemd. In Den Haag lijkt er niet één duidelijke oorzaak te zijn, maar lijkt per gebied een zeer specifieke lokale combinatie van factoren bepalend te zijn. Dat betekent dat er dan ook zeer specifiek per locatie naar knelpunten en oplossingen moet worden gezocht. 

Het rapport Inventarisatie Huismus

Opdrachtgever: gemeente Den Haag.  

Onderzoek, analyse en samenstelling: Groene Ruimte

Advies: Haagse Vogelbescherming

Projectleiding: Duurzaam Den Haag 

-------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Voor meer informatie: communicatie Duurzaam Den Haag, Anouk Dehue, anouk@duurzaamdenhaag.nl, 0623116744 

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Dit doen we door bewoners en ondernemers te helpen bij het realiseren van nieuwe initiatieven, door het aanbieden van producten en diensten waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame initiatieven en de mensen die al duurzaam doen, zichtbaar te maken. Daarmee inspireren we anderen om ook duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus is altijd de leefwereld van mensen. Ons startpunt is altijd het initiatief van bewoners en ondernemers. Door hen met elkaar te verbinden, en met werkgevers, de gemeente en andere partners, vergroten we de impact van nieuwe en bestaande initiatieven die Den Haag duurzamer maken.

Duurzaam Den Haag gaat letterlijk de wijk in met concreet aanbod -Operatie Steenbreek, de Haagse Krach Karavaan- en stimuleert en ondersteunt Hagenaars en Hagenezen om duurzaam aan de slag te gaan. Bewoners en ondernemers kunnen ook bij DDH terecht met hun initiatieven om daar zichtbaarheid aan te geven of op een andere manier te laten ondersteunen waardoor de impact toeneemt. DDH neemt ondernemers zorgen uit handen als zij duurzaam aan de slag willen. Door collectieve inkoop van energie bijvoorbeeld, met zonnepanelen, door stimuleringsmaatregelen en financiële hulp via het Klimaatfonds. Maar ook door initiatieven aan te wakkeren en hen te helpen toekomstbestendig te ondernemen. Voor vragen en inspiratie om zelf duurzaam aan de slag te gaan, staan we klaar in ons loket in de centrale bibliotheek Den Haag. www.duurzaamdenhaag.nl

Jouw partner in duurzaam doen!

berichten